1. Användning av webbplatsen

Vänligen läs villkoren noga innan du använder vår webbplats; kom ihåg att du genom att göra ett köp accepterar dessa villkor.

1.1. Webbplatsen www.flygstolen.se (https://www.flygstolen.se) hädanefter kallade ”WEBBPLATSEN”, tillhör Travelgenio SL, ett företag med en registrerad adress på c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (Spanien) och momskod CIF B85761120, införd i Madrids handelsregister på volym 27001, bok: 0, Folio: 1, avsnitt: 8, blad: M 486495, punkt: 1; Bolagets syfte är att vara en resebyrå, och för detta ändamål har det en licens utfärdad av Madrids kommun, nummer CICMA 2333, enligt dekret 99/1996 av den 27 juni om reglering av resebyråernas verksamhet i Madrids kommun.

1.2. FLYGSTOLEN erbjuder användning av ”Webbplatsen” för att uppbringa sina resebyråtjänster online, för vilka användaren, hädanefter kallad ANVÄNDAREN, av samma orsak måste acceptera de allmänna villkoren som anges här utan ändring. Användaren anger uttryckligen godkännande och efterlevnad utan förbehåll av alla FLYGSTOLEN:s allmänna villkor. Användare som inte accepterar våra villkor har inte rätt att använda FLYGSTOLEN-webbplatser.

1.3. Användaren förklarar sig vara myndig med rättskapacitet att förvärva de tjänster som erbjuds via FLYGSTOLEN:s webbplatser. Användaren uppger också att all information denne tillhandahåller för att komma åt denna webbplats och under dennes användning av webbplatsen är sann, fullständig och korrekt.

Användare är exklusivt ansvariga för sin användning av Webbplatsen, och det ansvaret innebär att de accepterar och känner till de rättsliga friskrivningsklausulerna och användarvillkoren för webbplatsen. Turistprodukter och -tjänster som bokas och köps av användaren på denna webbplats regleras av de köpvillkor som uttryckligen måste accepteras.
FLYGSTOLEN kan när som helst göra ändringar, anpassningar och modifieringar av webbplatsen utan att det krävs något föregående meddelande.

1.4 Användaren åtar sig att använda webbplatsen korrekt, såväl som de verktyg som tillhandahålls i enlighet med lagen, dessa allmänna villkor och eventuella instruktioner och meddelanden som kan förmedlas.

Användaren åtar sig att använda webbplatsen och allt deras innehåll uteslutande för lagliga och icke förbjudna ändamål som inte bryter mot gällande lag och/eller kan skada FLYGSTOLEN:s juridiska rättigheter och/eller kan orsaka direkt eller indirekt förlust.

För detta ändamål ska användaren avstå från att använda något webbplatsinnehåll för syften eller effekter som är olagliga, förbjudna, skadliga för tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, göra värdelösa, överbelasta, försämra eller förhindra normal användning av webbplatsen, datorutrustning och dokument, filer och alla typer av innehåll som lagras på någon av företagets datorutrustningar (hacking), eller andra användare eller någon Internetanvändare (maskinvara och programvara).

I enlighet med ovanstående åtar sig användaren att använda det innehåll som gjorts tillgängligt för webbplatsanvändare, inklusive men inte begränsat till, texter, fotografier, grafer, bilder, ikoner, teknik, programvara, länkar och annat audiovisuellt innehåll eller ljudinnehåll samt deras grafiska design och källkoder (nedan kallat ”Innehållet”), i enlighet med lagen, de nuvarande allmänna villkoren, andra meddelanden, föreskrifter för användning och instruktioner som har kommit till deras kännedom, samt allmänt accepterad offentlig moral och allmän ordning och i åtar sig i synnerhet att inte:

 • reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra eller på annat sätt offentligt förmedla, omvandla eller modifiera innehållet, såvida inte innehavaren av motsvarande rättigheter tillåter detta eller om det är tillåtet enligt lag;
 • eliminera, manipulera eller på annat sätt ändra upphovsrätten och andra identifieringsuppgifter för förbehållandet av FLYGSTOLEN:s rättigheter, digitala fingeravtryck eller andra tekniska medel som fastställts för att erkänna dessa rättigheter.

Användaren ska avstå från att erhålla och ens försöka erhålla innehållet med andra medel eller förfaranden än de som, i förekommande fall, har gjorts tillgängliga för dem för detta ändamål eller har angetts för detta ändamål på webbplatsen där innehållet finns, eller i allmänhet används offentlig på Internet för detta ändamål, förutsatt att de inte innebär en risk för att skada eller göra webbplatsen, tjänsterna och/eller innehållet oanvändbara.

Det är förbjudet att använda grafik- och textfilerna på webbplatsen för kommersiella ändamål och/eller efterföljande distribution. De bilder och audiovisuella resurser som finns tillgängliga här är uteslutande avsedda för användare av webbplatsen och endast för informativa ändamål. Det är därför förbjudet att använda dem för att illustrera andra företags, tjänsters eller produkters verksamhet, produkter eller evenemang.

1.5 Användaren åtar sig att respektera FLYGSTOLEN:s immateriella rättigheter och andra tredje parters rättigheter. Användning eller beviljande av åtkomst till webbplatsen innebär inte beviljande av någon rättighet över varumärken, handelsnamn eller något annat särskiljande märke som används där.

Användaren får ladda ner webbplatsen på sin terminal endast för privat bruk, utan kommersiellt syfte och får därför inte utnyttja, reproducera, distribuera, modifiera, offentligt förmedla, tilldela, omvandla eller använda webbplatsens innehåll för offentliga eller kommersiella ändamål.

Innehållet är immateriell egendom som tillhör FLYGSTOLEN eller tredje part som har tilldelat innehållet frivilligt och användaren kan inte förstås ha tilldelats, enligt något koncept, någon av driftsrättigheterna eller andra rättigheter som finns eller kan finnas över nämnda innehåll utöver vad som är absolut nödvändigt för korrekt användning av webbplatsen.

1.6 FLYGSTOLEN garanterar inte tillgängligheten eller kontinuiteten för webbplatsens drift. När det rimligen är möjligt kommer avbrott i driften av webbplatsen att meddelas i förväg.

Åtkomst till webbplatsen är av obestämd varaktighet; trots detta förbehåller sig FLYGSTOLEN rätten att avbryta åtkomst utan föregående meddelande för användare som anses ha brutit mot webbplatsens användningsregler och att vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

1.7 FLYGSTOLEN avsäger sig allt ansvar för förlust och skadliga konsekvenser av någon typ som kan härröra från: avbrott i webbplatsens drift eller oförmåga att komma åt webbplatsen; integritet och säkerhet vid användning av webbplatsen av användaren och/eller tillgång av obehöriga tredje parter; varje överföring av element med en negativ inverkan på datorsystem; samt exakthet, fullständighet och snabb uppdatering av innehållet på dess webbplatser.

2. Avtal

2.1 Via FLYGSTOLEN-webbplatser kan användaren få tillgång till information om produkter och tjänster från tredje part som rör turism och resor, och i vissa fall boka och köpa vissa av dessa produkter eller tjänster av motsvarande leverantörer, t.ex. flygbolag eller paketresearrangörer.

2.2 Försäljningen av resetjänster och andra turismprodukter och tjänster till användaren via webbplatsen kommer att göras av v, en resebyrå med nödvändiga tillstånd och licenser för att bedriva sin verksamhet.

2.3 Bokning eller köp av produkter eller tjänster från leverantörer eller paketresearrangörer som väljs av användaren ska omfattas av de särskilda villkor som fastställs i varje enskilt fall av dessa leverantörer och paketresearrangörer. Användaren samtycker till att acceptera och följa de köpvillkor som fastställts av någon leverantör eller organisatör som användaren väljer att ingå avtal med, inklusive men inte begränsat till, betalning av eventuella belopp som uppkommer och efterlevnad av eventuella regler och begränsningar gällande tillgängligheten av priser, produkter och tjänster. Eventuella särskilda regler eller begränsningar som påverkar vissa priser, produkter eller tjänster som väljs av användaren kan nås i den specifika informationen om din bokning i avsnittet Mytrips på vår webbplats.

3. Så här köps tjänster

3.1 För att köpa en tjänst på våra webbplatser måste du genomföra följande steg:

 • Välj önskad tjänst genom sök- och offertprocesserna på våra webbplatser.
 • Öppna betalningssidorna där du måste ange de nödvändiga koncepten för att köpa tjänsten.
 • Ange uppgifter om tjänsten och personuppgifter såsom antal passagerare, namn, telefonnummer, e-post, ålder m.m.
 • Acceptera de villkor som anges på betalningssidorna.
 • Och erhålla bekräftelselokalisatorn som kommer att tillhandahållas efter att ovanstående krav har uppfyllts.
 • När köpet har formaliserats kommer användaren att få de uppgifter och dokument som krävs för att tillhandahålla de köpta tjänsterna. Om något fel upptäcks avseende den köpta tjänsten eller kundens namn måste användaren omedelbart kontakta FLYGSTOLEN:s kundtjänst. FLYGSTOLEN fungerar endast som mellanhand för leverantörer av turisttjänster och kan därför inte garantera att eventuella fel som upptäcks kommer att korrigeras kostnadsfritt. Dessutom kommer FLYGSTOLEN i samtliga fall att debitera 50,00 euro (inklusive moms) per passagerare i form av en hanteringsavgift.

4. Bokningsvillkor

4.1. Avbokningar och ändringar:

4.1.1 Om ett flygbolag upphör med sin verksamhet på grund av insolvens eller av något annat skäl, ska FLYGSTOLEN i egenskap av mellanhand underrätta passagerarna om denna omständighet tillsammans med all relevant information. I sådana fall måste passageraren begära återbetalning av outnyttjade biljetter från flygbolaget eftersom transportavtalet är formaliserat mellan passageraren och det flygbolag som marknadsför flygningen.

4.1.2 Observera att om du köper en returbiljett men inte använder den utgående flygningen, så förbehåller sig vissa flygbolag rätten att annullera returflygningen. Om du inte planerar att använda den utgående flygningen rekommenderar vi att du konsulterar FLYGSTOLEN eller flygbolaget direkt, minst 48 timmar före flygets avgång.

5. Avgift för resebyråtjänster: Hantering, annullering, ändring och återbetalningskostnader

5.1 I enlighet med artikel 19 i dekret 99/1996 av den 27 juni om reglering av resebyråernas verksamhet i Madrid erhåller FLYGSTOLEN en serviceavgift för sina tjänster som flygbiljettsförmedlare. Kunden eller användaren av dessa tjänster kommer att informeras om serviceavgiften i förväg.

5.2 Serviceavgiften inkluderar förvaltningskostnader eller administrativa kostnader som aldrig är återbetalningsbara.

5.3 Ytterligare kostnader kommer att tillkomma i följande fall:

 • 50,00 € (INKLUSIVE MOMS) för telefonbokningar.
  ÄNDRINGAR, AVBOKNINGAR OCH ÅTERBETALNINGAR

5.4 Om användaren begär det kan ändringar, avbokningar och återbetalningar i förhållande till den köpta flygbolagstjänsten eller någon annan turisttjänst ordnas genom FLYGSTOLEN, förutsatt att flygbolaget eller tjänsteleverantören och inköpspriset tillåter ändringen, avbokningen eller återbetalningen.

 • 50,00 € (INKLUSIVE MOMS) per passagerare för att hantera ändringar eller avbokningar.

5.5 Användaren är under alla omständigheter ansvarig för att skriftligen meddela FLYGSTOLEN inom dess öppettider om den begärda ändringen, avbokningen eller återbetalningen för att sedan informeras om huruvida det kan göras och om det innefattar några straffavgifter och åtgärder att vidta.

5.6 Priser och betalningar

5.6.1 FLYGSTOLEN accepterar betal- och kreditkortsbetalning med Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron och Maestro och betalningsmetoderna Paypal, CB, JCB, Ideal och Trustly.

5.6.2 Visa och Master Card har utvecklat ett säkert betalningssystem online. Systemet för säker elektronisk handel bygger på att kortutfärdaren (bank eller sparbank) identifierar kortinnehavaren innan onlinebetalningen godkänns. FLYGSTOLEN följer detta säkerhetsprotokoll och när den produkt som ska köpas har valts och du har angett ditt kortnummer, öppnas utfärdarens fönster för att begära din identifiering, vilket visar en av följande ikoner:

5.6.3 Dina kortuppgifter och ditt lösenord är skyddade av detta säkerhetssystem direkt från det ögonblick då du anger dem. När identifieringen är klar meddelar utfärdaren FLYGSTOLEN att kortinnehavaren gör köpet, så att processen kan slutföras. Om identifieringen inte är tillfredsställande meddelar utfärdaren FLYGSTOLEN så att de kan gå vidare baserat på det. Fönstret är inte något som FLYGSTOLEN har kontroll över och utfärdaren är ansvarig för eventuella incidenter som kan inträffa med det. Om du hamnar i en sådan situation måste du kontakta utfärdaren.

5.6.4 Betalningsmetoden och säkerhetskraven i inköpsprocessen följer det välkända PSD2-direktivet eller EU-lagstiftningen som reglerar tillhandahållandet av betaltjänster och elektroniska betalningstransaktioner. Det införlivades i spansk lagstiftning genom kungligt dekret 19/2018 av den 23 november om betaltjänster och brådskande åtgärder i finansiella frågor. Hos FLYGSTOLEN påverkar det köp som betalats med bankkort.

Ett av huvudmålen med PSD2 är att öka säkerheten online och stärka skyddet mot bedrägerier i banktransaktioner online.

En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är den obligatoriska tillämpningen av Strong Customer Authentication (SCA) vid alla elektroniska inköp från och med den 1 januari 2021, förutsatt att inget av de undantag som anges i förordningen gäller. Denna starka autentisering kräver att två faktorer tillämpas för att välja bland: något som användaren känner till (t.ex. lösenord), något som användaren har (t.ex. mobil) och vem användaren är (t.ex. fingeravtryck eller ansikte). Den första faktorn är inte längre tillräcklig, två faktorer krävs (2-faktorautentisering eller SCA).

Den säkra inköpsprocessen och autentiseringskraven beror på den utfärdande banken och kan bestå av koden du får i ett SMS + en andra faktor, eller validering via din banks app. Ta reda på hur din bank gör, så att du är redo att genomföra dina kommande inköp.

Användaren ansvarar för förvaring och bevarande av de element som används i autentiseringsprocessen och FLYGSTOLEN har inget annat ansvar för dem.

5.7 Återbetalningar

Återbetalningar ska, om de är tillåtna, göras med den betalningsmetod som ursprungligen användes vid bokningstillfället; de ska under alla omständigheter betalas ut till den användare som ursprungligen gjorde betalningen.

5.8 Migrations- och hälsokrav

Varje land har befogenhet att fastställa sina egna inresekrav och att fastställa hälsokrav för medborgare från andra länder. Observera att sådana krav vanligtvis varierar beroende på passagerarens nationalitet.

Reglerna om pass och visum kan komma att ändras och därför måste du konsultera den berörda ambassaden långt innan ditt besök.

Det är användarens exklusiva ansvar att erhålla nödvändig dokumentation för att genomföra resan, inklusive pass, visum och hälsodokument. Eventuell förlust på grund av brist på sådan dokumentation ska debiteras användarens konto och i synnerhet kostnaderna för att avbryta resan och eventuell hemresa.

Vi rekommenderar därför att du alltid kontrollerar de olika formaliteterna för den valda destinationen och transitländer, samt den tid som krävs för att slutföra alla relaterade steg.

5.9 Envägsresor

För att resa in i de flesta länder måste du ha en utgående biljett från det landet och tillräckligt med pengar för att stanna kvar i området under den tid som anges i dina resehandlingar. Vi rekommenderar att du kollar med konsulatet i destinationslandet innan du köper dina biljetter. Om du inte efterlever detta eller andra immigrationskrav kan det hända att flygbolaget inte tillåter dig att gå ombord.

6. Villkor för produkter och tjänster – Flyg

6.1 Prisbegränsningar

6.1.1. TRAVELGENIO SL agerar alltid som mellanhand mellan användare och de flygbolag med vilka användarna formaliserar transportavtalet direkt. Du meddelas härmed att de särskilda villkoren för respektive pris i förhållande till ändringar och avbokningar fastställs av respektive flygbolag och det är användarens ansvar att se till att denne förstår att han/hon accepterar dessa villkor när köpet bekräftas.

6.1.2 Om användaren på grund av orsaker som kan tillskrivas användaren inte dyker upp för flygningen, kommer detta att ge upphov till en ”no show”. Kom ihåg att du inom biljettens giltighetstid alltid kan begära återbetalning av återbetalningsbara, oanvända skatter.

6.1.3 För frivillig avbokning av resan av passageraren rekommenderar FLYGSTOLEN att du tar ut våra avbokningsprodukter när du bokar din biljett.

6.2 Priskombinationer

6.2.1 I syfte att alltid erbjuda dig de bästa och bredaste alternativen för din resa kan vårt system kombinera två ”enkel”-priser snarare än ett ”tur och retur-pris”. Vid priskombinationer gäller också de särskilda villkoren för respektive pris vid ändringar och avbokningar.

6.2.2 Ibland, och i syfte att erbjuda de mest konkurrenskraftiga priserna, erbjuder vår sökmotor flygkombinationer baserat på en kombination av två bokningar, en för den utgående flygningen och en för returflyget. När du bokar detta alternativ kommer en bokning att göras för den utgående flygningen och en annan bokning för returflygningen med två olika lokalisatorer, vilka behandlas som oberoende reservationer för ändringar och avbokningar enligt de specifika villkoren för vart och ett av de berörda flygbolagen.

6.3 Särskilda villkor för lågprisflygningar

6.3.1 FLYGSTOLEN erbjuder möjligheten att boka biljetter med lågprisflygbolag. Biljetter från lågprisflygbolag utfärdas inte av FLYGSTOLEN utan av flygbolaget och därför formaliserar passageraren transportavtalet direkt med flygbolaget.

6.3.2 När flygbolaget har bekräftat din bokning kommer du att få en bekräftelse via e-post från FLYGSTOLEN med dina flyguppgifter.

6.3.3 Om du vill göra ändringar eller beställa specialtjänster måste du kontakta flygbolaget direkt. FLYGSTOLEN kan inte göra ändringar eller återbetalningar av lågprisbokningar eftersom företaget inte agerar som representant för lågprisflygbolag. Den e-postbekräftelse vi skickar till dig kommer att innehålla flygbolagets kontaktuppgifter.

6.3.4 Notera att inget av lågprisflygbolagen tillåter transport av husdjur och att det finns begränsningar i tillståndet för specialtjänster. Du måste kontakta dem för att ta reda på det.

6.3.5 Barn under 14 år kan inte resa utan en vuxen på 16 år eller äldre. Lågprisflygbolag tillåter i allmänhet inte ensamresande barn under 14 år att gå ombord på planet.

7. Ytterligare villkor kan gälla

Passagerares rättigheter enligt förordning EG 261/2004.

Observera att om du reser inom eller utanför EU kan du ha rätt att väcka talan mot motsvarande flygbolag, vid inställda flygningar, förseningar eller om de inte tillåter dig att gå ombord.

Mer information om förordning EG 261/2004 finns här.

För att göra ett köp på webbplatsen kommer användaren att bli ombedd att ange identifieringsuppgifter för passagerare/resenärer samt betalningsmetod. Denna process utförs i flera steg. När dessa uppgifter har angetts och innan du gör köpet kommer du att få se uppgifterna, så att du kan kontrollera dem och sedan gå vidare till köpet. När köpet har gjorts kommer du också att få en bekräftelse via e-post med all information om köpet och bevis på köpet.

Det är oerhört viktigt och användarens eget ansvar att noggrant kontrollera de identifieringsuppgifter som anges när du gör bokningen, såsom förnamn och efternamn, dokument- eller passnummer, e-postadress, telefonnummer m.m. eftersom eventuella ändringar eller avbokningar kommer att innebära avgifter och påföljder när biljetterna har bokats eller tjänstekupongerna har utfärdats.

Användaren måste ha gjort betalningen innan bokningen kan bekräftas.

FLYGSTOLEN förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från kunden för att verifiera köpet.

Att begära en bokning innebär att kunden åtar sig att godkänna debiteringen på det kredit- eller betalkort som de tillhandahåller. Om det inte är möjligt att debitera kreditkortet (avvisad transaktion) ska kunden känna till att bokningen inte kan bekräftas eftersom den inte har betalats.

Flygbiljetter betalas med kredit- eller betalkort innan biljetterna utfärdas.

Priserna som anges på webbplatsen inkluderar flygplatsskatter. De innefattar inte viseringskostnader eller avgångsskatter för ett område som kan betalas i lokal valuta eller med US-dollar i det området. Variationer i gällande pris på grund av försenad betalning av bokningen från bokningstillfället till det ögonblick då biljetten utfärdas ska debiteras kunden.

Användaren måste kontrollera flygbolaget, lokalisatorn och det prissystem som tillämpas vid upphandlingen av tjänsten.

8. Rättigheter, begränsningar och jurisdiktion

8.1. Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Allt webbplatsinnehåll (inklusive text, bilder, varumärken, design, programvara m.m.) tillhör FLYGSTOLEN eller dess innehållsleverantörer och är skyddat och erkänt nationellt och internationellt. Det får inte kopieras, användas eller distribueras på något sätt utan uttryckligt tillstånd från FLYGSTOLEN.

8.2 Tillämplig lag

På alla punkter regleras de nuvarande allmänna villkoren av spansk lag.

8.3 Ansvarsregler enligt EU-lagstiftningen och Montrealkonventionen

Som anges ovan formaliseras transportavtalet direkt mellan användaren och de flygbolag som utför de valda flygningarna.

Passagerarna uppmanas att checka in minst en och en halv timme (90 minuter) före flygningen när det gäller inrikesflyg, och två och en halv timme (150 minuter) när det gäller utrikesflyg, och om flygningen har en amerikansk flygplats som destination eller mellanlandning gäller tre timmar (180 minuter) före.

Kom ihåg vid ankomst till flygplatsen att om ditt bagage inte anländer eller skada upptäcks måste du omedelbart fylla i en PIR (Property Irregulity Report, en oegentlighetsrapport för egendom) på samma flygplats.

9. Information om ångerrätten

Det vill säga användarens rätt att i vissa fall häva ett avtal utan att behöva motivera sitt beslut eller betala någon straffavgift.

Enligt artikel 103, avsnitt1 i det kungliga lagdekretet 1/2007 av den 16 november om godkännande av den reviderade texten till den allmänna lagen om konsument- och användarskydd och andra kompletterande lagar, gäller ångerrätten inte laga rätt om tillhandahållande av inkvarteringstjänster för andra ändamål än att fungera som bostad, transport av varor, fordonshyra, mat eller tjänster i samband med fritidsaktiviteter, om avtalen avser ett visst datum eller en viss period för genomförandet.

När det gäller persontransporter enligt artikel 93 k i det kungliga lagdekretet 1/2007 om godkännande av den reviderade texten i den allmänna lagen om konsument- och användarskydd, gäller förordningen om distansförsäljning (med undantag för artikel 98.2) inte avtal om persontransporter. Därför gäller inte ångerrätten vid bokningar av persontransporter. Om ANVÄNDAREN uttrycker en önskan om att avbeställa de köpta biljetterna ska avbeställningsvillkoren för det aktuella företaget gälla.

10. Sekretess

10.1. FLYGSTOLEN respekterar din rätt till sekretess. Vi förstår hur viktigt det är att hålla de uppgifter som identifierar dig privata och säkra. I samband med vår sekretesspolicy vill vi därför informera dig om följande:

10.2. När du beställer en produkt eller tjänst via vår webbplats måste du ange ditt namn, din e-postadress, ditt kredit- eller betalkortsnummer, kortets utgångsdatum och telefonnummer. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att behandla din beställning och informera dig om dess status.

10.3. Om du deltar i en tävling eller kampanj kommer vi att be om ditt namn, din postadress och din e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att anordna tävlingar och meddela vinnarna.

10.4. Vi överför inte dina personuppgifter till någon tredje part utanför vår organisation. Om du bokar eller köper en produkt eller tjänst via vår webbplats, kan vi dock tillhandahålla dessa uppgifter till tredje parter med vilka FLYGSTOLEN har kommersiella relationer och de kan vara bosatta var som helst i världen. Vi kan också förse nämnda tredje parter med global statistik om vår försäljning, kunder, datatrafik och annan webbplatsinformation, men denna statistik kommer inte att innehålla några uppgifter som kan identifiera dig personligen.

10.5. Vi samlar bara in och använder de personuppgifter som vi anser nödvändiga för att tillhandahålla högkvalitativa skräddarsydda tjänster, vilket kan omfatta råd och information om våra produkter och tjänster och de möjligheter som vi anser kan vara till nytta för dig.

10.6. Genom att registrera dig hos FLYGSTOLEN och uttryckligen acceptera att få våra nyhetsbrev, samtycker användare också till att få användbar information från företag som vi har valt ut tidigare för att skicka dig erbjudanden, kampanjer och rekommendationer om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

10.7. Vi kommer att skicka all nödvändig information till den leverantör du väljer när du gör en bokning via vår webbplats och vi ber dig att följa samma regler.

10.8. Vi har också strikta säkerhetsförfaranden för lagring och utlämnande av uppgifter för att förhindra obehörig åtkomst till dem enligt den organiska lagen om dataskydd och garanti för digitala rättigheter, 3/2018 som gäller i Spanien.

11. Användning av cookies

11.1. Cookies är fragment av information som webbläsaren lagrar på din dators hårddisk. Varje gång du besöker FLYGSTOLEN:s webbplats kommer vår server att känna igen cookien och ge oss information om ditt senaste besök. De flesta webbläsare accepterar användningen av cookies automatiskt, men webbläsarinställningen kan vanligtvis ändras för att stoppa det. Även om du bestämmer dig för att inte acceptera cookies kan du fortsätta att använda de flesta av tjänsterna på vår webbplats, inklusive köp av produkter eller tjänster.

11.2. Om du någon gång vill skicka oss en kommentar eller ett klagomål avseende hur vi använder dina personuppgifter, vänligen meddela oss via vårt kontaktformulär.

12. Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som tillhandahålls av användare för att använda webbplatsen omfattas av sekretesspolicyn i ”Skydd av personuppgifter”.

12.1. UPPHOVSRÄTT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt webbplatsinnehåll (inklusive text, bilder, varumärken, design, programvara m.m.) ägs av FLYGSTOLEN eller dess innehållsleverantörer och är skyddat och erkänt nationellt och internationellt. Det får inte kopieras, användas eller distribueras på något sätt utan uttryckligt tillstånd från FLYGSTOLEN.

13. Användning av webbplatsen

Webbplatsen är uteslutande och exklusivt avsedda för användares personliga bruk. De får inte ändras, reproduceras, dubbleras, kopieras, distribueras, säljas, säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella eller andra ändamål. Du förbinder dig att inte använda denna webbplats för olagliga eller förbjudna ändamål.

14. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser över vilka FLYGSTOLEN inte har någon kontroll och för vilka FLYGSTOLEN uppenbarligen inte tar något ansvar. FLYGSTOLEN sponsrar eller garanterar inte någon av dessa tredje parts webbplatser som har inkluderats för användarnas bekvämlighet.

15. Processer, samråd och klagomål

Användare kan skicka sina förfrågningar om processer, samråd och klagomål till FLYGSTOLEN med hjälp av följande kontaktuppgifter:

MyTrips exklusiva webbplats för kundserviceprocesser där du hittar detaljerad information om din bokning och du kan initiera dina förfrågningar om att avboka, ändra, konsultera vid betalning m.m.

Postadress Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28 037 Madrid

E-post: support@flygstolen.se

Slutligen hittar du via följande länk information om Europeiska unionens plattform för tvistlösning online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0011.02/DOC_1&format=PDF

Flygstolen.se använder cookies

De används för olika ändamål. Genom att klicka på ”Alla kakor” samtycker du till vårt Integritets- och cookiepolicy och vi kommer att erhålla icke-funktionella cookies. Via dessa icke-funktionella cookies kan Flygstolen.se interagera med dig på en annan webbplats baserat på de sidor du har besökt.

Visa mer
Alla cookies Nödvändiga cookies